Objednať sa

Ochrana osobných údajov

1. Kto spracováva Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ: Pearl Dental, s. r. o.
so sídlom: Stromová 54, 831 01 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri: OS BA III, odd.: Sro, vložka č. 75576/B,
IČO: 46 313 648,obchodný názov zubnej ambulancie: Pearl Dental,
adresa zubnej ambulancie: Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava
internetové sídlo poskytovateľa: www.pearldental.sk,Tel: +421 948 466 600
E-mail: info@pearldental.skspracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES s ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je výkon predmetov činností Prevádzkovateľa zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní zubný lekár v špecializačnom odbore stomatológia, výkon povolania zubný lekár v špecializačnom odbore stomatológia, výkon odborného zástupcu v povolaní zubný lekár v špecializačnom odbore stomatológia, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia v odbore stomatológia, reklamné a marketingové služby.

b) Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva najmä údaje Dotknutej osoby, ktoré špecifikuje zákon o zdravotnej starostlivosti a zo zákona musí tieto údaje archivovať. Súhlas pacienta na spracovanie týchto osobných údajov v zdravotnej dokumentácií sa nevyžaduje.

c) Prevádzkovateľ nespracúva iné osobitné kategórie osobných údajov, ako údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie Dotknutej osoby.

d) Osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, termíny návštev, meno a priezvisko ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, vek, pohlavie, údaje o zdravotnom stave Dotknutej osoby budú spracúvané v informačnom systéme určenom na manažment pacientov. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je Pearl Dental, s. r. o. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov spoločnosť PaP s.r.o. Žilina za účelom zdigitalizovania a archivácie zdravotnej dokumentácie.

e) Osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt a email, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, údaje týkajúce sa právneho vzťahu, vrátane platieb a informácií o plnení záväzkov v právnom vzťahu budú spracúvané v informačnom systéme Prevádzkovateľa, určenom na evidenciu platieb a vymáhanie pohľadávok. Osobné údaje podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú spracúvané všeobecným súdom príslušným na konanie voči Dotknutej osobe, exekútorom, advokátom podľa výberu Prevádzkovateľa a daňovým úradom príslušným pre Prevádzkovateľa.

f) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva získava výlučne priamo od Dotknutých osôb alebo z verejne prístupných zdrojov.

g) Poskytnutie osobných údajov pre účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti nie je zákonnou povinnosťou Dotknutej osoby, ale v prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude môcť Prevádzkovateľ poskytnúť Dotknutej osobe zdravotnú starostlivosť.

3. Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov podľa kategórií

Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na základe jedného z nasledovných dôvodov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom vykonávania predmetu činnosti Prevádzkovateľa, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti dotknutej osoby. Bežné osobné údaje.

Účel spracovania Právny základ spracovania vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku, a záväzkov a pod. splnenie zákonnej povinnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým spojené vedenie zdravotnej dokumentácie splnenie zákonnej povinnosti plnenie zmluvy identifikácia pacienta v rámci objednávacieho systému, objednanie pacienta na termín, zaradenie do poradia splnenie zákonnej povinnosti plnenie zmluvy s dotknutou osobou uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou plnenie zmluvy vedenie prijatej a odoslanej pošty, plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. splnenie zákonnej povinnosti komunikácia s dotknutými osobami prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke súhlas Dotknutej osoby právne vzťahy prevádzkovateľa s tretími subjektami za účelom uplatňovania si právnych nárokov.

Prevádzkovateľa, resp. a vedenia právnej obrany proti nárokom tretích strán. oprávnený záujem PrevádzkovateľaCookie súbory súhlas Dotknutej osobyOsobitná kategória osobných údajov

Účel spracovania Právny základ spracovania Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým spojené vedenie zdravotnej dokumentácie poskytovanie zdravotnej starostlivostiPrávne vzťahy prevádzkovateľa s tretími subjektami za účelom uplatňovania si právnych nárokov, resp. a vedenia obrany proti nárokom tretích strán. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Vyhotovovanie obrazových záznamov ústnej dutiny bez zobrazenia tváre Dotknutej osoby aj so zobrazením tváre pacientov z forenzného hľadiska
pred ošetrením a po ošetrení a ich zverejnenie v rámci odborných prác, článkov, príspevkov a pod. súhlas dotknutej osoby

Uverejnenie týchto obrazových záznamov
na webovej stránke Prevádzkovateľa: pearldental.sk. súhlas dotknutej osoby

Doba platnosti súhlasu Dotknutej osoby je zhodná s dobou trvania zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou ako pacientom a Prevádzkovateľom ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo trvá do odvolania súhlasu Dotknutou osobou.

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje

a) Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje Dotknutých osôb tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT infraštruktúru, poskytujú právne služby a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR. Tieto subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, tak, aby riadne spĺňali požiadavky platnej slovenskej aj európskej legislatívy pre ochranu osobných údajov. Osobné údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

b) Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom, ako sú orgány činné v trestnom konaní, súdy, daňové úrady a pod., ak takáto povinnosť bude Prevádzkovateľovi vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

c) Prevádzkovateľ nevydáva žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa týkali Dotknutých osôb alebo ich ovplyvňovali.

5. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má zákonnú povinnosť údaje archivovať. Uchováva osobné údaje a údaje o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave Dotknutej osoby po dobu dvadsať rokov odo dňa posledného ošetrenia Dotknutej osoby. Pri spracúvaní osobných údajov, kde sa vyžaduje súhlas Dotknutej osoby, spracováva osobné údaje po dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie alebo anonymizáciu všetkých údajov Dotknutej osoby zo svojho informačného systému.

6. Ako Dotknutá osoba v oblasti ochrany osobných údajov máte právo.

a) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného na Vašom súhlase, udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili,

b) požadovať informáciu, či poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, máte právo na prístup k osobným údajom,

c) požadovať informáciu o kategórii spracovávaných údajov,

d) identifikáciu príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

e) na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,

f) požiadať o bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov, avšak len v prípade, že:

  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
  • neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

g) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, teda aby sa Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom nespracovávali pokiaľ:
namietate voči spracúvaniu osobných údajov,
namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia v prípade protizákonnéh

o spracovávania osobných údajov,
napadli ste správnosť osobných údajov,
Prevádzkovateľ viac nepotrebuje uchovávať Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich Vy, na preukázanie a uplatňovanie svojich právnych nárokov,

h) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov máte, pokiaľ je právnym základom ich spracovávania:
nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
V prípade priameho marketingu máte toto právo vždy.

7. Podmienky používania webovej stránky Prevádzkovateľa: www.pearldental.sk

a) Prevádzkovateľom webovej stránky www.pearldental.sk (ďalej aj „webová stránka pearldental“) je spoločnosť MUDr. Lenka Baňasová, spol. s r. o. so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri OS BA III, odd.: Sro, vložka č. 75576/B, IČO: 46 313 648, adresa elektronickej pošty: info@pearldental.sk.

b) Používateľom webovej stránky pearldental je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštevuje webovú stránku a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).

c) Prevádzkovateľ poskytuje na webovej stránke pearldental služby, ktoré predstavujú najmä informácie o poskytovaných službách Prevádzkovateľa a ich cenách a možnosť objednať sa na konzultáciu alebo ošetrenie prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára. Prevádzkovateľ nezaručuje, že webová stránka pearldental bude neustále dostupná a že informácie zo stránky budú vždy úplné, správne alebo aktuálne.

7.1 Autorské práva

Obsah webovej stránky pearldental je chránený podľa príslušných právnych predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva vrátane všetkých textov, grafiky, dizajnu, vizualizácie, databáz, spôsobu usporiadania súborov a všetkých zobrazení na tejto stránke. Prevádzkovateľ prehlasuje a Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webovej stránky pearldental berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k tejto webovej stránke, najmä podľa zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.
7.2 Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa webovej stránky www.pearldental.sk

a) Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na webovej stránke Pearldental je Dotknutou osobou a má všetky vyššie uvedené práva Dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.

b) Za účelom umožniť využívanie niektorých služieb webovej stránky pearldental bude Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracovávať osobné údaje, ktoré uvediete ako Používateľ pri vyplnení objednávkového formulára. Ak nebudete súhlasiť s poskytnutím svojich údajov Používateľovi, nebude možné poskytnúť Vám niektoré Služby poskytované Prevádzkovateľom.

c) Osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na webovej stránke pearldental budú spracované iba v rozsahu a za účelom, na ktorý ste ich poskytli. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

d) Objednávkový formulár ste povinní vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom Vás kontaktovať.

7.2 Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa webovej stránky www.pearldental.sk

a) Za účelom umožniť využívanie niektorých služieb webovej stránky www.pearldental.sk bude Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré uvediete ako Používateľ pri vyplnení kontaktného formulára. Ak nebudete súhlasiť s poskytnutím svojich údajov Používateľovi, nebude možné poskytnúť Vám niektoré Služby poskytované Prevádzkovateľom.
b) Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára a kontaktného e-mailu zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa budú spracované iba v rozsahu a za účelom, na ktorý ste ich poskytli. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.c) Objednávkový formulár ste povinný vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom Vás kontaktovať.
d) Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa má všetky vyššie uvedené práva dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.

7.3. Súbory cookies

a)    Prevádzkovateľ za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti stránky a zlepšenia jej používania používa cookies a iné technológie sledovania, ktoré môžu zaznamenávať informácie o napr. IP adresách a časových údajoch prístupu na webovú stránku.

b)    Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilného alebo iného zariadenia Používateľa. Prevádzkovateľ ich využíva na ukladanie anonymnej identifikácie užívateľa a zber štatistických údajov.

c)   Používateľ, ktorý má vo svojom prehliadači povolené prijímanie súborov cookie tým akceptuje spôsob nakladania s cookie na konkrétnej webovej stránke.  V prípade, že si Používateľ neželá používať súbory cookie, môže jednotlivé cookie vymazať, blokovať alebo zakázať ich použitie.
    
d)     Zakázanie súborov cookie je zablokovanie určitých funkcií na webovej lokalite. Nastaveniu súborov cookie môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pozri napr. www.aboutcookies.org alebo v pomocníkovi svojho webového prehliadača). Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na funkčnosť lokality.

e)   Prevádzkovateľ webovej stránky www.pearldental.sk používa aj súbory cookie dôveryhodných tretích strán. Využíva službu Google Analytics, jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení na .  Tieto súbory cookie môžu evidovať údaje, ako je dĺžka Vášho pobytu na tejto lokalite alebo stránky, ktoré ste navštívili. Informácie o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke služby Google Analytics.

Objednať sa

Vyplňte formulár, preferovaný termín návštevy a my sa Vám ozveme.
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Súhlas

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.